Installation problem , White screen on 1st Step
« on: November 30, 2014, 08:44:32 AM »
Hello
Installetion problem , White screen on 1st Step
http://adultstoy.ru/date
http://adultstoy.ru/date/install.php?step=2&dispstep=1

*

Pharg

  • *****
  • 2,060
  • osDate Version: osDate Evo v1.0
Re: Installation problem , White screen on 1st Step
« Reply #1 on: November 30, 2014, 09:54:03 PM »
Hello
Installetion problem , White screen on 1st Step
http://adultstoy.ru/date
http://adultstoy.ru/date/install.php?step=2&dispstep=1

Hi shafi,

What version osDate are you installing?
What version php are you installing into?
Regards,
Pharg ( Phill )

REMEMBER: ALWAYS BACKUP BEFORE YOU MAKE ANY CHANGES!!

osDate v2.7 & osDateEvo v1.0 | PHP: 5.3.42 & PHP: 5.6.18 | MySQL: 5.5.35